Resolució de conflictes

Resolució de conflictes

Orientacions per resolució de conflictes (Per a alumnat, professorat i família)

Jocs electrònics (Jocs d’ordinador per treballar la resolució de conflictes)

Deixant petjada (Vídeos animats, Contes, Resolució de conflictes, Reflexió)


PAUTES I TALLERS

Mediació i resolució de conflictes

La mediació escolar no és només un procés que permet resoldre els conflictes de manera pacífica, sinó que va més enllà: la mediació implica l’educació i la socialització dels infants i adolescents. Conèixer els avantatges i aprenentatges que comporta la mediació és de gran rellevància, no només per als membres de la comunitat educativa, sinó per a tots els ciutadans com a éssers socials que som; i això és el que vull transmetre quan parlo d’aquest concepte.

L’escola, important context de socialització per a infants i adolescents, dóna lloc a nombroses i diverses relacions entre iguals, entre l’alumnat i els docents, i entre els mateixos membres de la comunitat educativa. Així, els centres educatius, com a entorns socials on convivim i interaccionem diferents persones amb interessos, opinions i necessitats contraposades, esdevenen molt sovint escenaris de conflictes interpersonals heterogenis.

És important, però, no percebre el conflicte només en sentit negatiu, com a sinònim de violència o d’abús escolar; el conflicte forma part de la vida, és inherent a l’ésser humà, i és el principal motor de canvi que ens permet avançar i créixer socialment i personalment.

No obstant això, és cert que per tal de millorar la convivència escolar i prevenir altres problemes i conductes més greus és necessari aprendre a resoldre els conflictes de manera constructiva; així, cal comprendre la resolució de conflictes com una possibilitat per canviar i millorar les relacions existents, com una eina que permet solucionar les discussions amb el diàleg, la col·laboració, la negociació i el consens entre les parts enfrontades.

Les habilitats comunicacionals, la capacitat d’expressar sentiments i emocions, i altres habilitats personals (com les estratègies d’afrontament davant l’estrès, les tensions i les dificultats) esdevenen necessàries durant aquest procés; a través de la discussió i el diàleg, les parts en conflicte han de desenvolupar i aprendre habilitats per expressar el que pensen i senten. I és que les emocions i els conflictes són inseparables: la vessant emocional forma part dels enfrontaments i de les controvèrsies, de manera que sense emocions no hi ha conflictes.

En aquest sentit, desenvolupar la competència emocional en els alumnes des que són infants, fomentant i treballant la consciència i l’autonomia emocionals per tal que adquireixin les habilitats socials apropiades, esdevé primordial per tal que siguin capaços de resoldre els conflictes de manera positiva. Cal tenir present, per tant, la importància d’educar les emocions, no només per gestionar i solucionar els conflictes de manera constructiva, sinó per al desenvolupament integral i el benestar dels nens i adolescents, per capacitar-los per afrontar la vida adulta de manera saludable.

La mediació escolar és un dels principals mètodes de resolució de conflictes que educa en la gestió positiva de conflictes. La mediació intenta aproximar les persones implicades en un conflicte per tal que elles mateixes decideixin i acordin la solució més satisfactòria, amb l’ajuda d’una tercera persona imparcial que facilita la comunicació constructiva entre les parts. Aquesta alternativa no pretén que els conflictes als centres educatius desapareguin, sinó que procura millorar la convivència escolar a partir del diàleg, la cooperació i el consens en un context acollidor de creixement i aprenentatge (Boqué, 2002).

La mediació: més que un procés

Les finalitats generals del procés de mediació, però, no se centren només a aconseguir solucionar els problemes entre les parts per arribar a un acord comú, sinó que, d’acord amb el que he anat exposant al llarg de l’article, el que es pretén amb la mediació és:

•Prevenir problemes de violència escolar fomentant estratègies de resolució de conflictes de manera constructiva.

•Indicar i ensenyar les habilitats i capacitats necessàries per poder participar en el procés de mediació, com les habilitats comunicacionals comentades anteriorment.

•Millorar la interacció entre les persones afavorint la comunicació entre aquestes i fent més positives i enriquidores les seves relacions (Pérez, Ochaíta i Espinosa, 1999).

Gestionar i resoldre els conflictes que formen part de la quotidianitat escolar mitjançant el procés de mediació implica la formació de les figures mediadores, la participació, la reconstrucció dels danys (en mediació sempre parlem de danys que són reparables) i l’acord entre les parts enfrontades. Formar els alumnes (que són els agents principals del procés) en aquest àmbit, especialment en l’etapa de secundària, és un requisit indispensable per afavorir el seu desenvolupament integral com a persones, ja que així esdevenen partícips i responsables de garantir un clima educatiu que afavoreixi tant l’ensenyament dels docents com el seu propi aprenentatge.

Malgrat que no totes les situacions conflictives es poden resoldre mitjançant la mediació (com els casos que requereixen una intervenció terapèutica o legal), aquest procediment permet als alumnes un ampli ventall d’avantatges i aprenentatges, tal com afirmava en iniciar aquest article. La mediació permet educar els alumnes en valors com la tolerància i el respecte; els ensenya a ser reflexius i crítics; fomenta que adquireixin actituds com l’empatia, l’assertivitat i l’escolta activa (imprescindibles per millorar la convivència escolar); els permet expressar i gestionar les seves pròpies emocions; etc. Així, la mediació contribueix al desenvolupament integral dels infants i adolescents i els facilita el progrés harmònic de la seva pròpia personalitat i la possibilitat d’encaminar-se adequadament a la vida adulta que se’ls acosta, amb la qual cosa creixen satisfactòriament com a persones (Ramis Caldentey, 2001).

M’agradaria acabar aquest article indicant que la mediació no permet només el desenvolupament dels alumnes i la millora de les seves relacions; aquesta alternativa també ofereix a les figures mediadores (ja siguin alumnes, docents o altres membres de la comunitat educativa) poder aprendre dels errors propis i de les errades dels altres, a més de formar-se en les tècniques i habilitats requerides per a la gestió positiva de conflictes.

Tots ens equivoquem, no som perfectes; la qüestió és saber aprofitar de manera constructiva aquests errors i afegir-los a la nostra experiència, i potser la propera vegada tampoc l’encertarem, però almenys haurem tingut l’oportunitat de topar amb una pedra diferent.

Anuncios

Per als pares

Pares

Mi mamá es psicóloga infantil (Blog)

15 recursos per treballar l’Educació emocional (Solucions a preguntes habituals i quotidianes dels pares, resoltes per l’autora de la pàgina, una mare psicòloga)

Claus per a l’Educació emocional (Guia senzilla per l’educació emocional en l’àmbit familiar. Gencat. Sant Joan de Déu)

Com educar les emocions? (Quadern que presenta un concepte actual de les emocions, i vol ser una exposició de com s’ha passat de la intel·ligència emocional a l’educació emocional i de les aplicacions que d’això es deriven en l’educació formal i en la família, situant sempre al nen i a l’adolescent com el nostre punt central d’interès)

Com podem ajudar a un fill amb problemes per mostrar els seus sentiments? (Consells per saber ajudar als nostres fills/es més introvertits)

Educar el sentit de l’humor (Pàgina que parla sobre l’educació en el sentit de l’humor en l’àmbit familiar. ONU 2014)


Disciplina: Premios y castigos. ¿Sabemos cómo aplicarlos para que sean eficaces?

Mamás y papás, maestros, educadores y cuidadores elogiamos, premiamos y castigamos conductas diariamente, a veces sin darnos cuenta de ello y de la importancia que tienen determinadas palabras o hechos.

A menudo nos quejamos de que nada parece tener efecto en nuestro hijo, ni bueno ni malo. Decimos, porqué así lo pensamos y creemos, que nada es eficaz, que a pesar de haber reprendido o castigado a nuestro hijo por una mala conducta éste sigue realizándola. Nos cansamos de repetir una y otra vez “no saltes en el sofá”, “no empujes”, …
 Disciplina: Premios y castigos. ¿Sabemos cómo aplicarlos para que sean eficaces?
En otras ocasiones, el tema es otro, parece que por mucho que le demos y le compremos nunca esté contento. La frase típica “si lo tienes todo, ¿qué es lo que te pasa, qué es lo que quieres?”
Sí, castigamos y premiamos ¿pero sabemos cómo hacerlo para que realmente los premios y los castigos tengan el efecto que deseamos y buscamos?. 
En muchas otras ocasiones ya he hablado sobre la disciplina, sobre la importancia de los elogios, de los premios y de los motivos por lo que es tan contraproducente gritar y dar esos cachetes disciplinarios …
Algunos de mis artículos han generado controversia sobre todo el de “Gritos y bofetones, razones para evitar su uso” otros han gustado más como el de “Disciplina: recompensas inmateriales para premiar a nuestros hijos”. Hoy sigo hablando de disciplina, de premios y castigos, de límites y normas. Sigo escribiendo sobre ello porqué a pesar de que nunca antes en la historia de la humanidad la infancia había gozado de tanto bienestar, hoy en día parece que la tarea de educar nos produce mayores quebraderos de cabeza y dificultades tanto a padres, educadores como a maestros y profesores. ¿Qué nos está pasando? ¿Nos da miedo decir que no, poner límites y normas en nuestros hijo? Estas son preguntas que lanzo al aire, y cada uno de nosotros tendrá su propia respuesta.
En primer lugar, parece obvio pero merece la pena recordar que, los bebés no nacen sabiendo lo que pueden o no hacer, ésto es algo que van aprendiendo paulatinamente. El aprendizaje de lo que pueden hacer o no se realiza básicamente en casa, en familia y somos los padres o cuidadores habituales los encargados de enseñar a nuestros hijos las consecuencias de sus conductas. Pensemos bien en esta premisa: “enseñarles las consecuencias de sus conductas”. De ahí la importancia de los límites y normas. (Podéis consultar el artículo: “Límites y normas: algunas reflexiones”).
Poco a poco, nuestros hijos van a ir aprendiendo y asimilando un esquema:  conducta – consecuencia positiva o negativa. Se trata de que aprendan a pensar en lo que ocurre después de algo que han hecho, no de que nos obedezcan por miedo a la reprimenda. No obstante, los niños pequeños no tienen la capacidad de autocontrolarse, se frustran con rapidez y frecuencia (de ahí las tan temidas rabietas) y en este punto entramos nosotros como parte de su regulación emocional y conductual, mediante el establecimiento de límites y normas. Más adelante, a medida que su desarrollo cognitivo y emocional va avanzando irán siendo capaces de canalizar mejor sus emociones y autoregularse por si mismos.
Para que los premios y castigos sean eficaces
 • Es importante conocer bien al niño, saber qué considera el niño un premio (consecuencia gratificante) y un castigo (consecuencia negativa).
 • Debemos tener en cuenta su edad y capacidad de comprensión.
 • Tienen que ser proporcionales a las conductas.
 • Realizables.
 • De cumplimiento inmediato. Cuanto menor es la edad del niño, más cercanas en el tiempo a la conducta que se quiere modificar.
 • Dirigidos a una sola conducta en concreto para que el niño pueda identificarla más fácilmente. Es importante no hacer generalizaciones ya que corremos el riesgo de “etiquetar” a los niños (por ejemplo:”Este niño es imposible”). Los niños cumplen con el papel asignado y responden a las expectativas creadas.
 • Intentar que los premios no sean materiales, buscar otros reforzadores que motiven al niño. La valoración positiva y el reconocimiento son siempre la mejor recompensa, aumentan la satisfacción personal y la autoestima del niño, ayudan a eliminar etiquetas y mejoran el vínculo entre padres e hijos.
 • Controlar la cantidad: El exceso de premios o de castigos son perjudiciales y a la larga dejarán de tener efecto.
 • Evitar abusar del no. Con tantas prohibiciones los niños se vuelven inmunes. Ya no hacen efecto sobre ellos.
 • Se tienen que ir retirando a medida que la conducta se está consolidando o se está extinguiendo, lo cual indica que el niño es capaz de autorregular sus acciones.
 • Ser constantes en la aplicación de las consecuencias, hacerlo de forma continua y dando siempre la misma respuesta. Así transmitimos firmeza y seguridad, al tiempo que damos al niño la oportunidad de decidir si realiza o no la conducta en función de las consecuencias que serán predictibles.

¿Mamá por qué tienes que ir a trabajar?

¡ Mama se va a trabajar !Hay ocasiones en las que despedirnos de nuestros hijos cuando debemos ir a trabajar nos cuesta la misma vida. Nuestros pequeños no quieren quedarse en casa con la abuela, ni en la guardería ni con papá. Sólo quieren que estemos con ellos y se ponen a llorar cuando nos vamos.

Los niños pasan por fases de “mamitis aguda” que suele aparecer alrededor de los 18-24 meses, de la que ya hemos hablado en este mismo blog. Nuestros hijos solo quieren estar con mamá y con nadie más. Y esto se agudiza cuando debemos irnos a trabajar fuera de casa.
La hora de las despedidas es un momento delicado pero debe ser algo rápido, sin alargar en exceso los abrazos, los besos y las explicaciones. Debemos saber transmitir a nuestros hijos la seguridad y la tranquilidad de que se quedan en buenas manos.
¿Còmo despedirnos de nuestros hijos cuando nos vamos a trabajar?

Cuidar la despedida es muy importante y debemos saber cómo hacerlo. Estos consejos pueden ayudarnos a hacer que el momento del adiós no sea tan difícil, ni para nosotras ni para nuestros pequeños.

 • Es importante que nos despidamos adecuadamente.
 • Las despedidas deben transmitirles confianza y seguridad, debemos saberles trasladar que se quedan en buenas manos y que estamos seguros que estarán bien allí.
 • Las despedidas deben ser cortas y cariñosas.
 • Nunca nos marchemos a escondidas. Aunque parezca tentador, marcharse sin despedirse puede hacer que los niños se sientan abandonados.
 • Una despedida prolongada solo sirve para reforzar la sensación del niño de que el lugar donde se queda es un lugar malo o con una persona que no le cuidará bien.
 • Un ritual constante y predecible de despedida puede facilitar la situación.
 • Los objetos de transición (una foto familiar, un muñeco especial o una manta favorita) también pueden ayudar a consolar a nuestros hijos.
 • Además, recordemos que la mayoría de los niños están bien una vez que nosotros nos marchamos.

Al final, todo se acaba superando con grandes dosis de amor, paciencia, tolerancia y comprensión.